Uilen

Coördinatie: Martin van Leest
E-mail: uilen@westbrabantsevwg.nl

 

Algemeen

De werkgroep Uilen doet onderzoek naar alle uilensoorten die in het werkgebied voorkomen  en neemt beschermingsmaatregelen hiervoor.

Dit werkgebied is de omgeving van Breda met enkele aangrenzende gebieden.

De soorten waar momenteel speciale projecten voor lopen zijn Steenuil en Kerkuil.

Naar de Ransuil wordt geen specifiek onderzoek gedaan,  wel worden broedlocaties en roestplaatsen bijgehouden.

Van de Bosuil worden de broedlocaties in de gemeente Breda in kaart gebracht.

 

Geboekte resultaten 2012
Er zijn  39 Juveniel steenuilen uitgevlogen. Het aantal broedgevallen van de Kerkuil was dit jaar hoog, 8 stuks, met in totaal 22 uitgevlogen jonge Kerkuilen.
   
De werkgebieden
Het werkgebied is verdeeld in dertien subgebieden; negen hiervan liggen in de gemeente Breda en vier daarbuiten.
In elk gebied is een groep(je) actief; het ledental daarvan varieert van een tot vier personen. Elke groep doet in zijn gebied onderzoek en beschermingswerk. Met de erfbewoners wordt nauw samengewerkt. De werkgroep komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar om de plannen voor het volgend jaar te bespreken.

 

Gebiedscoördinator  

Waarnemers                                             

Gebiednr.     

Naam gebied            

Frans Dollevoet

 

00  gebied 0

Prinsenbeek (Kerkuil)

Hans van der Sanden

Agnes van der Sanden, Evelien Eversdijk

01  gebied 1

Prinsenbeek Zuid

Frans Jacob

Frans Jacobs

02  gebied 2

Haagse Beemden

Raymond v. Breemen

 

03  gebied 3

Vugtpolder

Harry van Vugt

 

04  gebied 4

Bavel

Antoinette v.d Wildt

Antoinette v.d Wildt

05  gebied 5

de Mark

Jan Broekman

 

06  gebied 6

Aa of Weerijs, Overa

Frans Snijder

Jan Benoist

07  gebied 7

De Rith

Jan Broekman

 

08  gebied 8

Rijsbergen Oost

Antoinette v.d Wildt

Antoinette v.d Wildt, Rob, Tonny Fisscher  

09  gebied 9

Bremberg

Rob Burgmans

Rob Burgmans, Jan Broekman

10 gebied 10

Rijsbergen West

Peter Brabander

Peter Brabander, Rinus Claasen

11 gebied 11

Prinsenbeek Noord

Harry van Vugt

Martin van Leest, Herman Schriks

12 Gebied 12

Galder

Harry van Vugt

Harry van Vugt, Ellie Pruiksma

13 gebied 13  

Chaam

 

Voor op dit moment zijn er voldoende leden actief voor deze werkgroep.   

 


Steenuil © Nick Janssen

 

Steenuilonderzoek

In 2008 is begonnen met het inventariseren van Steenuilen in Breda en de aangrenzende buitengebieden De Steenuil is een bewoner van het kleinschalige landschap en wordt vooral waargenomen buiten de bebouwde kom  van Breda. Het voedsel bestaat uit regenwormen, insecten en muizen. Veelal wordt gebroed in knotwilgen en openingen in daken, maar ook wordt veel gebruik gemaakt van speciale steenuilnestkasten. Weilanden afgewisseld met houtwallen, rommelhoekjes en een plaats om te broeden in schuurtjes, boerderijen en knotwilgen zijn het ideale biotoop voor de  Steenuil. Door aantasting van dit landschap is de stand van de Steenuil in de laatste dertig jaar drastisch afgenomen. In Breda en aangrenzende gebieden zit nog een populatie van ongeveer dertig paartjes Steenuilen.
Door het plaatsen van steenuilnestkasten wordt gepoogd deze populatie op peil te houden. Met bewoners van erven waar Steenuilen huizen, worden afspraken gemaakt om iets aan erfbeplanting te doen en beschermingsmaatregelen te nemen. Dat zijn bijvoorbeeld het onderhouden van houtsingels, aanleggen van musterds en onderhoud aan knotwilgen.

 

 

Kerkuilen
In het totale werkgebied wordt ook populatie van de Kerkuil bijgehouden en daar waar nodig is worden speciale kasten geplaatst. In het werkgebied hangt een dertigtal kerkuilkasten die jaarlijks gecontroleerd worden en, indien nodig, worden schoongemaakt. De meeste Kerkuilen broeden in hoge gebouwen aan de rand van de bebouwde kom en in het buitengebied.
 
Brabants Landschap
Al de inventarisatiegegevens van Steen- en Kerkuil gaan bij Brabants Landschap in de centrale database. Brabants Landschap heeft voor de Steen- en Kerkuil een speciaal soortenproject opgezet om deze twee uilensoorten een betere bescherming te geven. Ook de nestkasten worden door Brabants Landschap geschonken aan alle
vrijwilligersgroepen in Noord-Brabant.
Eens per jaar organiseert Brabants Landschap een provinciale uilendag die speciaal is bedoeld voor de uilenwerkgroepen in Noord-Brabant.
 
Knotwerkgroep
De Werkgroep Uilen werkt nauw samen met de knotwerkgroep

^ Naar boven