Rooskensdonk

Coördinator: Clemens van Nijnanten
E-mail: rooskensdonk@westbrabantsevwg.nl

 

 

Deelnemers
De werkgroep bestaat uit zeven leden, nl Cees en Harry Janssen, Eric Corssmit, Ger Duijf, Cees Huijben, Hannie van Gils en Clemens van Nijnanten. De meeste leden zijn als vrijwilliger in dienst van SBB

 

 

Doel
Het doel van de werkgroep is een gedeelte van het graslandgebied Rooskensdonk te inventariseren en het gebied samen met de eigenaar (SBB), het waterschap Brabantse Delta en de pachters zo goed mogelijk te beheren. Het gebied is gelegen ten noorden van de waterzuiveringsinstallatie Nieuwveer ten oosten van de snelweg A16. Het gebied is niet vrij te betreden, maar is van de zuid-west en- zuid-oostzijde goed te overzien. In 2015 heeft SBB aan de oostkant van het gebied een kijkheuvel met kijkscherm geplaatst waardoor een deel van het gebied nog beter te bekijken is.

 

 

Het gebied bestaat eigenlijk uit twee stukken. De strook langs de spoorbaan waar veel zangvogels voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de rietgors, de bosrietzanger, de cetti’s zanger, de kleine karekiet en de spotvogel.


Het grootste gedeelte van Rooskensdonk is een waterrijk weidegebied met een groot aantal soorten ganzen, eenden en weidevogels. Zo broeden o.a. de grutto, kievit, kluut en tureluur in dit gebied.

 

Leden van de werkgroep hebben in 2016 totaal 38 keer geteld. Totaal zijn er 108 soorten en 1 ondersoort geteld. De maand april was met 73 soorten de koploper. Vanaf de start van de inventarisaties door de werkgroep in 2003 zijn er tot nu toe 174 vogelsoorten en 4 ondersoorten waargenomen. De BMP-tellingen die de werkgroep verricht worden ingevoerd bij SOVON en leveren via autoclustering meer duidelijkheid over het broedvogelbestand in het gebied.

Zo zijn er in 2016 voor 55 soorten in totaal 420 territoria vastgesteld.

Door verruiging en de aanwezigheid van veel predatoren is het aantal broedparen de laatste jaren afgenomen.


De tellijsten van het gebied worden altijd op waarneming.nl geplaatst en kunnen ook worden opgevraagd bij de coördinator Clemens van Nijnanten.

 

(Laatste wijzigingen 6 januari 2017)

^ Naar boven