Roofvogels

Coördinatie: Raymond van Breemen
E-mail:  roofvogels@westbrabantsevwg.nl
 
Huidig aantal deelnemers: 11 (+/- 23 tellers decembertelling)
Nieuwe deelnemers zijn welkom.
Er is keuze tussen een eenmalige telling in West Brabant in december (waarbij onervaren vogelaars kunnen aansluiten bij ervaren tellers) of een maandelijkse telling van september tot en met maart binnen het werkgebied van de West Brabantse Vogelwerkgroep (waarvoor het zelfstandig kunnen determineren van roofvogels dringend gewenst is).
Er wordt nauw samengewerkt met de Vlieghaai, een natuurvereniging die actief is op Vliegbasis Gilze Rijen.
                                     
Doel:
Het doen van verspreiding- en broedbiologisch onderzoek aan roofvogels.
Een bijdrage leveren aan roofvogelbescherming door het geven van voorlichting en educatie (o.a. excursies) en door alert te zijn op en waar mogelijk op te treden tegen vervolging en overige bedreigingen.
 
Werkwijze:

Tijdens de wintertellingen worden vaste telgebieden per fiets of auto doorkruist. Regelmatig wordt gestopt en wordt met verrekijker en telescoop gezocht naar aanwezige roofvogels. Deze worden vervolgens op kaarten ingetekend.
In voorjaar en zomer wordt actief naar nesten gespeurd (de enige betrouwbare methode om het aantal roofvogelbroedparen vast te stellen). Om verstoring tot een minimum te beperken wordt gewerkt volgens de methode als beschreven in de Handleiding Veldonderzoek Roofvogels (Bijlsma, 1997, KNNV-uitgeverij, Utrecht). Van een aantal nesten, met name de Torenvalken in de kasten, worden broedbiologische gegevens verzameld door de jongen te meten en te wegen. Zo verkrijgen we inzicht in de conditie, de overleving en de dispersie van de vogels. Alle gegevens worden verzameld op nestkaarten ten behoeve van Sovon en de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).

 

Jonge Torenvalken © Raymond van Breemen

 

Werkgebied:
In december worden overwinterende roofvogels geteld in het beemdengebied van de Mark tussen de spoorlijn Oudenbosch Zevenbergen en de A16. Wanneer er zich meer actieve leden aanmelden, dan kan het gebied eventueel in oostelijke richting worden uitgebreid. In december tellen we roofvogels in een groot deel van West Brabant, met name in de zeeklei- en laagveenregio.
Van maart tot augustus inventariseren we broedende roofvogels in een gebied ten noorden van Etten-Leur: Zwartenbergse Polder, Haagse Dijk/Strijpen, de Berk, de Hooiberg en de Oostpolder. Veelal betreft het hier Staatsbosbeheerterreinen. Enkele percelen zijn in bezit van de gemeente Breda en een aantal dijken zijn eigendom van het waterschap.

 


Nestkast (controle Torenvalken) © Raymond van Breemen

 

(Laatste wijzigingen 25 februari 2018)

^ Naar boven