Weidevogels

Werkgroep Weimeren (Weidevogelbescherming en broedvogelinventarisatie)
 
Coördinator: Biek Smetsers
E mail: weidevogels@westbrabantsevwg.nl

 


Grutto © Nick Janssen

 

Deelnemers
Het huidige aantal deelnemers is zestien.
Nieuwe deelnemers zijn ALTIJD welkom. Het gaat hier om mensen die op doordeweekse dagen tijd hebben, op een vaste ochtend en soms op afroep.
De vaste dag wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld, afhankelijk van wat voor iedereen het beste uitkomt.
Wanneer de boeren daadwerkelijk bewerkingen gaan uitvoeren op het land, worden wij door hen gebeld. Het is dan soms noodzakelijk dat er een of meer mensen naar het perceel gaan om de nesten te verleggen.
 
Gezien de aard van de activiteiten biedt deze werkgroep een uitstekende mogelijkheid om een beginnende vogelaar ervaring te laten opdoen.
 
Doel
Beschermen van nesten van weidevogels en broedvogelinventarisatie in de bergboezem Weimeren in Prinsenbeek.
Weidevogels horen bij Nederland, maar ze staan al geruime tijd onder druk. Het meest duidelijk is dit te zien bij de Grutto, die bij uitstek afhankelijk is van de Nederlandse open graslanden als broed- en foerageergebied en dus kwetsbaar is voor veranderingen daarin. Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor de Grutto omdat ongeveer de helft van alle Grutto's ter wereld in Nederland broedt.
Met andere weidevogels beleefde de Grutto in Nederland in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn hoogtepunt. Vanaf de jaren zestig begon het graslandareaal af te nemen vanwege verstedelijking en wegaanleg en gaat het gruttobestand achteruit. Om deze achteruitgang in Brabant te stoppen heeft Brabants Landschap in de hele provincie weidevogelgroepen opgericht. Vrijwilligers van deze groepen zoeken nesten en maken ze door markering zichtbaar voor boeren en loonwerkers. Via Brabants Landschap zijn tevens subsidies mogelijk voor de boeren voor bepaalde vormen van uitgesteld of op een andere manier bewerken van de percelen.
 
Werkwijze
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het zoeken en markeren van nesten en het in overleg met de boeren nemen van beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van de nesten of plaatsen van verjaagstokken.
Naast het beschermen van de weidevogels worden door een aantal leden de in het gebied aanwezige broedvogels geïnventariseerd. Deze inventarisatie vindt plaats voor Staatsbosbeheer.
 
Werkgebied/telgebied 

 

Overzicht legsels en inventarisatie van 2007 tot en met heden

 

klik hier
 

 

(laatste wijzigingen 6 januarie 2017)

 

^ Naar boven