De Kamertjes

 

Coördinator: Jan Benoist
E-mail: kamertjes@westbrabantsevwg.nl

 

 

Deelnemers
De Kamertjesgroep bestaat uit een 15-tal actieve leden.
  

Doel
Het doel van de Vogelwerkgroep was destijds (en is natuurlijk nog steeds) om zich als groene vereniging ook daadwerkelijk bezig te houden met een stukje zichtbare natuur- en milieubescherming.
Het doel van het feitelijke beheer van de Kamertjes is:
het bewaren en zo mogelijk verhogen van de natuurwetenschappelijke waarde, dus het vergroten van de biodiversiteit, flora en fauna. Het gebied mag daarbij het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied met elzensingels niet verliezen.
 
Werkwijze
De Kamertjes is een gebied van circa twee hectare dat ten noorden van Breda in de wijk Haagse Beemden ligt. Vroeger was het een weidegebied en onderdeel van het agrarisch gebied Haagse Beemden Oost, in de gemeente Prinsenbeek.
In de jaren '70 is de gehele gebied Haagse Beemden geannexeerd door de gemeente Breda. Rond 1983 is de gemeente Breda hier begonnen met het bouwen van een nieuwe woonwijk. Het gebiedje de Kamertjes lag beduidend lager dan de rest van de omgeving; hierdoor is het weidegebiedje waarschijnlijk onbenut gebleven voor woningbouw. In de omgeving is grond opgespoten ten behoeve van die woningbouw. In de Kamertjes is dit niet gebeurd, waardoor het gebied zijn oorspronkelijke karakter behouden heeft. Het gebied is omringd door een woonwijk, geluidswallen, de Westerhagelaan en de Backer en Ruebweg, waardoor het vrij geïsoleerd ligt.

Vóór 1983, toen de hele Haagse Beemden nog agrarisch gebied was, werd dit gebied gekenmerkt door een kleinschalig, nat weidekarakter met onder andere greppels en houtwallen. De houtwallen kenden weinig variatie en bestonden voor 95 procent uit zwarte els. De weilandjes waren zeer drassig en werden gehooid en nabeweid met jongvee.
In 1983 is in samenwerking met de West Brabantse Vogelwerkgroep door de gemeente een beheersplan voor de Kamertjes opgesteld.

In 1991 werd het beheersplan herzien met als doel het beheer niet alleen te richten op vogels, maar ook op vegetatie, amfibieën en vlinders. In dit beheersplan werd aan de Kamertjes tevens een stuk bosplantsoen en ruigte toegevoegd. De aanwezige prikkeldraad is verwijderd en er zijn meer geleidelijke overgangen gecreëerd van houtwal naar weiland. Zo wordt de functie van het gebied als “stepping-stone” in de ecologische Groenstructuur van Breda versterkt.

Na enkele jaren van experimenteren met het beweiden door koeien en later nog schapen is het beheer nu gestabiliseerd in overleg met de gemeente.
De gemeentelijke Ecoploeg is verantwoordelijk voor het jaarlijks maaien (en afvoeren van het maaisel) van de weilandjes en het eenmaal per twee jaar maaien van de rietruigten.
De Vogelwerkgroep is verantwoordelijk voor:

  • het periodiek (acht- tot tienjaarlijks) volgens een schema afzetten van de elzensingels

  • het open houden van de binnensloten

  • het eenmaal in de tien tot twintig jaar opnieuw uitgraven van dichtgeslibde greppels

  • het vergroten en uitdiepen van de poel.

 
Gemiddeld zijn tien leden van de werkgroep een ochtend per maand van september tot en met april werkzaam in het gebied. Ze onderhouden contact met de gemeente Breda en Brabants Landschap en noteren tijdens het werk de waargenomen vogels.

 

Werkgebied/telgebiedDe Kamertjes zijn te bereiken als volgt:
Neem vanaf Breda de Lunetstraat richting Prinsenbeek/A16. Ga bij de stoplichten voor de afslag naar de A16 rechtsaf de Westerhagelaan in, neem de eerste weg rechts, de Hambroeklaan, ga weer de eerste weg rechts, de slingerende Arenberglaan, op. Even doorrijden en ga dan, vlak voorbij een bushalte rechts de doodlopende Steenbroek in. Neem vanaf de parkeerplaats daar links het fietspad, ga op de T-splitsing rechts richting fietsviaduct. Vlak voor het viaduct rechts is de ingang van de Kamertjes.
 
Geboekte resultaten
Door het beheer van de werkgroep is de biodiversiteit sterk verhoogd.

 
Broedvogels:
Wilde Eend, Fazant, Waterhoen, Houtduif, Boomkruiper, Zanglijster, Merel, Heggenmus, Winterkoning, Roodborst, Bonte Vliegenvanger, Tuinfluiter, Zwartkop, Spotvogel, Fitis, Tjiftjaf, Kleine Karekiet, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Ekster, Vink, Groenling en Koekoek.


Wintergasten:
Blauwe Reiger, Buizerd, Sperwer, Houtsnip, Watersnip, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Boomklever, Kramsvogel, Koperwiek, Spreeuw, Zwarte Kraai, Kauw, Gaai, Keep, Sijs, Putter en Barmsijs.

Libellen:
Houtpantserjuffer, Lantaarntje, Paardenbijter, Bruine Glazenmaker, Platbuik, Watersnuffel.
 
Vlinders:
Kleine Vuurvlinder, Gehakkelde Aurelia, Bont Zandoogje, Atalanta, Bloedrode Heidelibel, Steenrode Heidelibel, Bruinrode Heidelibel, Icarusblauwtje, Oranje Zandoogje, Boomblauwtje, Dagpauwoog, Klein Geaderd Witje, Oranjetip.
 
Amfibieën:
Bruine Kikker, gewone Pad.
 
Zoogdieren:
Konijn, Ree.
 
Flora:

Ook de vegetatie ontwikkelt zich zeer goed en het streven is te komen tot een dotterbloemhooiland-vegetatie. In de greppels die door de werkgroep worden uitgegraven komen de Dotterbloemen weer terug. Tevens kleurt het gebied in het voorjaar geel van de Boterbloemen en paars van de Koekoeksbloemen.
 

 

Impressies

 

   
   

  

 

(Laatste wijzigingen  2 maart 2018)

^ Naar boven