Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Regte Heide

 

Klik hier voor het pdf-bestand van deze beschrijving

 

Algemeen

Eigendom van Brabants Landschap. De Regte Heide was tot enkele tientallen jaren geleden een militair oefenterrein.

Er is in het verleden nog sprake geweest om de Regte heide te ontginnen en te gebruiken als vuilopslag voor het stadsvuil van den Haag en Rotterdam. Gelukkig is ons dat bespaard gebleven. Nadat Brabants Landschap het in handen kreeg is er veel verbeterd en de heide en de rust zijn hersteld.

 

Ligging en bereikbaarheid

 

Klik  hier  voor kaart Google maps

 

Atlasblokken

50-26, 50-27, 50-36 en 50-37

 

De Regte Heide ligt ten zuidwesten van Goirle en ten zuidoosten van Riel. Het gebied kun je op verschillenden manieren bereiken. Er zijn verschillende parkeerplaatsen. In het noorden langs de weg van Riel naar Goirle de Rielse dijk en langs de Tweede dijk bij het industrieterrein in Goirle zijn de meest bekende parkeerplaatsen. Verder in het zuiden en oosten nog een parkeerplaats aan de Nieuwkerkse dijk en een aan de Goorstraat. Zelf geef ik de voorkeur aan de toegang bij het Riels Hoefke aan de westkant van de Regte Heide. Te bereiken vanaf de Alphenseweg. Langs de weg ter hoogte van Looienhoek staat een bordje met Regte Heide. De oude parkeerplaats is gesloten maar je kunt langs de weg parkeren.


 

Beschrijving

De Regte Heide vormt samen met de de gebieden Riels Hoefke, Halve Maan, Ooijevaartsnest, Nieuwkerk en Landgoed de Hoevens een prachtig en vooral afwisselend natuurgebied. De Regte Heide is gelegen op een ongeveer 1 km brede dekzandrug, die de waterscheiding vormt tussen de Oude Leij en de Poppelsche Leij. De overgang van de Regte Heide naar het beekdal van de Oude Leij, het Riels Laag, is nauwelijks gestoord. Over een lengte van 3 km grenst dit dal direct aan de Regte Heide wat een spectaculair hoogteverschil oplevert. Het betreft hier een zeer zeldzame overgang van hoge, droge en voedselarme heide naar laag, nat en voedselrijk beekdal.  Het zijn juist deze gradiënten die het gebied zo interessant maken voor flora en fauna.

Verder vormen de open heide, de natte weilanden, de vennen, de beken en de bossen een geweldige afwisseling. Veel vogels voelen zich hier wel ergens thuis.
Op de Regte Heide treffen we ook nog de restanten aan van enkele grafheuvels uit de Midden Brons tijd we hebben het dan over maar liefst circa 1700 tot 1000 voor Christus. De grafheuvels wijzen ook op oude nederzettingen.


Grafheuvel uit de Midden Bronstijd

 

Beheer De Regte heide is met de Sallandse Heuvelrug de laatste leefplaats voor het Korhoen in ons land. Een goed beheer van de heide is dus erg belangrijk  Het Korhoen heeft een afwisselende heide nodig om te broeden te rusten te foerageren en ook om te bolderen. Om voldoende structuurvariatie te verkrijgen wordt de heide machinaal geplagd. In droge zomers worden ook de venbodems tot op de minerale grond geplagd. De heide wordt verder opengehouden door opslag van bomen periodiek te verwijderen.


Geplagde heide


Op de akkers vlak ten westen van de heide wordt speciaal voor het Korhoen een extensief beheer gevoerd. Graan akkers vinden we hier en in de vroeg zomer Korenbloemen, Klaprozen, Bolderik en Kamille.
Een ander beheersactiviteit is het herstel van de overgang van de heide naar het Riels Laag.  De beek is over 2 km verbreed en verondiept. Zo ontstaat winters een langgerekt ven. Zomers is het gebied hierdoor geschikt voor broedvogels als Zomertaling en Slobeend.


Het Riels Laag met de Poppelsche Lei


De heide wordt steeds verder vernat door het dempen van slootjes en het opwerpen van dijkjes en dammetjes. De bossen om de Regte heide heen zijn grotendeels ook van Brabants Landschap en bestaan voor het overgrote deel uit dennenbossen. Hier tussen liggen her en der weilandjes en bouwlandjes en zo ontstaat een zeer gevarieerd gebied dat zeer interessant is voor vogels.

 

Corsicaanse en Grove dennenbossen

 

Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over de paden. Vanaf de verschillende parkeerplaatsen starten verschillende wandelroutes die ook weer met elkaar te verbinden zijn. Vanuit het Riels Hoefke start een wandeling met gele paaltjes die voert naar een vogelkijkhut met uitzicht over het Riels Laag en een ven.


De vogelkijkhut

 

In het gebied treffen we op verschillende plaatsen kunstobjecten aan. Deze bestaan uit stenen met spreuken.


Stenen met spreuken

 


Wat is er te zien

 

Lente/zomer

Dodaars, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Zomertaling, Slobeend, Bruine kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Boomvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kleine plevier, Kievit, Houtsnip, Watersnip, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Zomertortel, Koekoek, Bosuil, IJsvogel, Groen specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Boom leeuwerik, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Boompieper, graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Kleine karekiet, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaantje, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Staartmees, Matkop, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Wielewaal, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Kneu, Goudvink, Rietgors.


Herfst/winter

Dodaars, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Zomertaling, Slobeend, Blauwe kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Sperwer, Torenvalk,  Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kleine plevier, Witgat, Oeverloper, Kievit,  Watersnip, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Bosuil, IJsvogel, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht,  Veldleeuwerik, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Goudhaantje, Staartmees, Matkop, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Klapekster, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Sijs, Putter, Groenling, Kneu, Goudvink, Rietgors.

 

 

Impressies

 

Lente/zomer

Jonge heide op geplagd deel


De heide in bloei in augustus


Het Riels Laag met de kerk van Riel op de achtergrond

 

De Leij, de bovenloop van de Donge

 

 

 

 

Begrazing door paarden

 
Herfst/winter


Het winterverblijf van de Klapekster

 

Mariatuin bij het Riels Hoefke

 

Pas geplagde heide

 

Herstelde vennen 


Prachtige paddenstoelen

 

Oude beuken in de herfst

 

 

Terug...

 

 

(Laatste wijziging 20-4-2020)

^ Naar boven