De West Brabantse Vogelwerkgroep organiseert een scala van activiteiten. Een deel van die activiteiten gebeurt in werkgroepen. 

Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk leden bij deze activiteiten te betrekken. Tevens is voor elke activiteit een of meer van de leden verantwoordelijk. Wie graag meer wil weten of een bijdrage wil leveren aan een van de activiteiten kan hier meer informatie vinden in de stukjes over de werkgroepen (algemene tekst) en in het jaarverslag (actuele zaken van het betreffende jaar) en wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met de coördinator van de betreffende werkgroep.

E-mail: zie de betreffende pagina van de werkgroep.

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.