Coördinator
Vacature (neem contact op met de bio-secretaris)

Emailadres
bio-secretaris@westbrabantsevwg.nl

Doel
Het doel van de werkgroep Watervogels is om door middel van tellingen binnen ons werkgebied een bijdrage te leveren aan de landelijk georganiseerde watervogeltellingen. Op die manier houden we op een gestructureerde manier zicht op de voorkomende watervogels in het door ons getelde gebied.

Gebied
Op dit moment worden, verdeeld over zeven teams, in zeven gebieden watervogels geteld. Deze gebieden liggen vrijwel allemaal in het noordelijk deel van het werkgebied van de West Brabantse vogelwerkgroep en zijn op de onderstaande kaart terug te vinden:

Werkwijze
Nederland is vanwege zijn strategische ligging, milde klimaat en waterrijke habitats een ideaal land voor watervogels, niet alleen voor overwinteraars maar ook voor doortrekkers van en naar broedgebieden. Voor diverse soorten is ons land van groot internationaal belang. Vanwege deze internationale verantwoordelijkheid staan watervogels al decennia lang in de belangstelling van vogelaars, onderzoekers en beheerders.

In de periode oktober tot en met maart wordt maandelijks, meestal op de zondag rond de 15e, door telploegen een inventarisatie uitgevoerd. De gegevens worden vervolgens door de leden afzonderlijk in een door SOVON voorgeschreven format genoteerd en per e-mail direct doorgezonden naar deze stichting. Intern worden de gegevens verstrekt aan de coördinator en op de eigen website gezet.

Bijzonderheden
Uitbreiding van het aantal deelnemers is mogelijk en zelfs gewenst.

Gezien de aard van de activiteiten biedt deze werkgroep een uitstekende mogelijkheid om een beginnende vogelaar ervaring te laten opdoen.

Laatste inhoudelijke wijziging 06-02-2020

Telgebied

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.