Dintelse Gorzen

Naam coördinator
Ronald Buijnsters

Emailadres
dintelsegorzen@westbrabantsevwg.nl

Doel
Een bijdrage leveren aan de bescherming van de vogels die gebruik maken van het natuurgebied Dintelse Gorzen. Dat doet de werkgroep op de volgende manieren:

  • het uitvoeren van jaarrond tellingen;
  • het voor Sovon uitvoeren van watervogeltellingen in het gebied;
  • voor Natuurmonumenten tellen we alle voorkomende soorten in de Dintelse Gorzen.


Gebied
Onze werkgroep is jaarrond actief in natuurgebied de Dintelse Gorzen. Vroeger was dit een getijdengebied, maar met de sluiting van de Krammer-Volkerak zijn de getijden verdwenen en is het gebied totaal veranderd. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten Zeeland, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied tevens helpen monitoren.

Werkwijze
Elke zaterdag die het dichts bij de 15e van de maand ligt wordt er een dag geïnventariseerd. Tijdens tellingen gaan we te voet op pad. Goed waterdicht schoeisel, zoals hoge laarzen, zijn daarbij noodzakelijk. We gaan het terrein in het midden van het gebied in en splitsen ons vervolgens op in twee groepen om ieder een deel te inventariseren. Regelmatig stoppen we om met de verrekijker of telescoop te zoeken naar vogels.
De gegevens van onze watervogeltelling worden ingevoerd voor Sovon. Daarnaast doen we ons telwerk ook voor de gebiedsbeheerder Natuurmonumenten, zodat men op de hoogte blijft van de soorten die voorkomen in het gebied.

Bijzonderheden
Huidig aantal deelnemers: 8 tellers. Het is mogelijk om je aan te melden om een keer mee te gaan. Je sluit dan aan bij ervaren tellers met veel kennis van het gebied en haar flora en fauna. We tellen in een gebied dat niet toegankelijk is voor publiek, dus aanmelden is noodzakelijk.

Zie voor een impressie van de activiteiten van de werkgroep het interview met Ronald Buijnsters door Paul Begijn van Natuurmonumenten: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen/nieuws/we-telden-220-vogelsoorten-35-jaar-dintelse-gorzen

Laatste inhoudelijke wijziging 19-01-2023

Terug… 
Werkgroep Dintelse Gorzen
Groepsleden in het veld @

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.