Coördinator
Cees Huijben

Emailadres
rooskensdonk@westbrabantsevwg.nl

Doel
De werkgroep zet zich in om de aanwezige vogelsoorten in een gedeelte van het graslandgebied Rooskensdonk te inventariseren en het gebied samen met de eigenaar (Staatsbosbeheer), het waterschap Brabantse Delta en de pachters zo goed mogelijk te beheren.

Gebied
Rooskensdonk is een van de vier bergboezems aan de Mark, ten noordwesten van Breda. Eigenaar van 60 hectaren is Staatsbosbeheer. De overige 40 hectaren is van de provincie, maar wordt ook door Staatsbosbeheer beheerd. Het gebied is gelegen ten noorden van de waterzuiveringsinstallatie Nieuwveer, ten oosten van de snelweg A16.

Werkwijze
Het telgebied van de werkgroep Rooskensdonk bestaat uit de strook langs de spoorbaan waar veel zangvogels voorkomen -zoals de rietgors en cetti’s zanger- en een waterrijk weidegebied met een groot aantal soorten ganzen, eenden en weidevogels.
Voor het uitvoeren van tellingen lopen wij langs de rand van het gebied, om zo de dieren die er aanwezig zijn niet te storen. Nadeel van deze werkwijze is wel dat bij het inventariseren van het vogelbestand de nodige kleine vogels, die midden in het gebied zitten, gemist worden.
De BMP-tellingen die de werkgroep verricht van broedvogels worden bij Sovon ingevoerd en leveren via autoclustering meer duidelijkheid op over het vogelbestand in het gebied. De tellijsten van het gebied worden altijd op Waarneming.nl geplaatst.

Bijzonderheden
Huidig aantal deelnemers: 7. De meesten zijn als vrijwilliger in dienst van Staatsbosbeheer, omdat het gebied niet vrij te betreden is. Uitbreiding van de groep is wenselijk en dat kan ook met enthousiaste beginnende vogelaars.
Vanaf de start van onze inventarisaties in 2003 zijn er 175 vogelsoorten en 5 ondersoorten waargenomen. In 2015 heeft Staatsbosbeheer aan de oostkant van het gebied een kijkheuvel met kijkscherm geplaatst, waardoor het gebied nog beter te bekijken is.

Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste tellers om deel te nemen aan de werkgroep.

Laatste inhoudelijke wijziging 8-12-2023

Terug…

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.