Coördinator
Oscar Loos

Emailadres
kamertjes@westbrabantsevwg.nl

Doel
Doel van de vogelwerkgroep is om zich als groene vereniging ook daadwerkelijk bezig te houden met een stukje zichtbare natuur- en milieubescherming.
Het bewaren of zelfs verhogen van de natuurwetenschappelijke waarde, dus het verhogen van de biodiversiteit van flora en fauna. Het gebied mag daarbij het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied met elzensingels niet verliezen.

Gebied
De Kamertjes is een gebied van circa twee hectare en is gelegen in de Haagse Beemden, vlakbij het station langs de Backer en Ruebweg, hoek Westerhagelaan. Het gebied is omringd door een woonwijk, geluidswallen, de Westerhagelaan en de Backer en Ruebweg, waardoor het vrij geïsoleerd ligt.

Werkwijze
Het beheersplan heeft als doel het gebied aantrekkelijk te maken en houden voor vogels, verschillende soorten vegetatie, amfibieën en vlinders.
In dit beheersplan wordt aan de Kamertjes tevens een stuk bosplantsoen en ruigte toegevoegd. Er zijn daarnaast meer geleidelijke overgangen gecreëerd van houtwal naar weiland. Zo wordt de functie van het gebied als “stepping-stone” in de ecologische groenstructuur van Breda versterkt.
De gemeentelijke Ecoploeg is verantwoordelijk voor het jaarlijks maaien (en afvoeren) van de weilandjes en het een maal per twee jaar maaien van de rietruigten.
De Vogelwerkgroep is verantwoordelijk voor het periodiek (8 tot 10 jaarlijks) volgens een schema afzetten van de elzensingels, het open houden van de binnensloten en greppels en het vergroten en uitdiepen van de kleine poel.

Bijzonderheden
Gemiddeld zijn twaalf leden van de werkgroep een ochtend per maand van september tot en met maart werkzaam in het gebied. Ze onderhouden contact met de gemeente Breda en Brabants Landschap en noteren tijdens het werk de waargenomen vogels.

Omdat de groep aan het verouderen is is de werkgroep met name op zoek naar een aantal dertigers en veertigers om deel te nemen.
Wij zijn op zoek naar fitte mensen om deel te nemen aan de werkgroep.

Laatste inhoudelijke wijziging 6-1-2020

 

Terug…

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.