Coördinatoren
Piet Brosens en Rob Fisscher

Emailadres
knotwerkgroep@westbrabantsevwg.nl

Doel
Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen is de belangrijkst taak van de knotwerkgroep. Dit doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. Knotwilgen zijn namelijk onontbeerlijk voor deze holenbroeder.
De knotwerkgroep werkt nauw samen met de uilenwerkgroep. Deze weet vaak waar geknot moet worden en geeft dit door.

Gebied
Er wordt gewerkt binnen het gebied van de vogelwerkgroep, dus in Breda en in de directe omgeving.

Werkwijze
Ieder jaar wordt er in de wintermaanden oktober, november, januari en februari op vier zaterdagen vanaf 09:00 uur tot circa 14.00 uur gewerkt.
In principe proberen we alleen met handgereedschap te werken, maar indien nodig kan ook gebruik worden gemaakt van een kettingzaag.
Drie dagen zijn gereserveerd voor het knotten van wilgen waarbij met name het belang van het in stand houden van de biotoop van de steenuil voorop staat.
In februari is de dag gereserveerd voor het onderhoud aan de oeverzwaluwwand in Waterakkers.

Groepsgrootte
Huidig aantal deelnemers: 12 (inclusief de coördinatoren). Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Laatste inhoudelijke wijziging 24-12-2019

Terug…

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.