Coördinator
Martin van Leest

Emailadres
uilen@westbrabantsevwg.nl

Doel
De uilenwerkgroep heeft als doel alle uilensoorten in en om Breda bescherming te bieden. Dat doet de uilenwerkgroep op de volgende manieren
. het verrichten van tellingen en onderzoek;
. het plaatsen van nestkasten op daarvoor geschikte locaties en deze controleren;
. contact onderhouden met betrokkenen en belanghebbenden, zoals erfbewoners.

Gebied

Gebiednr.

Gebieden Kerk-en Steenuil

Gebiedscoördinator

1

Prinsenbeek noord

Peter Brabander – Frans Dollevoet

2

Haagse Beemden

Frans Jacobs

3

Vucht polder

Raymond v Breemen – Merlijn

4

Bavel

Martin van Leest

5

Markdal

Martin van Leest – Herman Schriks

6

AA of Weerijs dal

Jan Broekman

7

De Rith

Frans Snijder – Jan Benoist

8

Prinsenbeek Liesbos

Piet Hendrickx

9

Breda

Ellie Pruiksma

10

Geersbroek Chaam

Sylvia van Nes – Martin van Leest

11

Hoge Bremberg e.o

Antoinette van de Wildt – Jos Koeken, Rob en Tonny Fischer

Werkwijze
Er worden tellingen verricht, onderzoek gedaan naar nieuwe broedgevallen, nestkasten geplaatst, contact onderhouden met erfbewoners, Brabants Landschap en Stone.
Het belangrijkste werk is het controleren van de Steen en Kerkuilkasten. De nestkasten worden door Brabants Landschap aan de vrijwilligers verstrekt mits zij zich aan voorwaarde houden zoals Arbo-wet en registratie.
Jaarlijks houden wij met onze werkgroep een overleg om de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken en wat de nieuwe plannen zijn voor het komende jaar.

Bijzonderheden
De werkgroep is een van de 20 uilenwerkgroepen in West-Brabant.
Onze werkgroep heeft 120 steenuilkasten en 90 kerkuilkasten hangen in 10 verschillende gebieden in Breda. In deze 10 gebieden zijn 1 of meerdere personen actief die kasten controleren/schoonmaken en eventueel bijplaatsen.
Het contact met de erfbewoners is een van de belangrijkste taken van een coördinator. Bijna alle kasten hangen op particulier terrein.

Laatste inhoudelijke wijziging 8-12-2023

Terug…

Bewoonde steenuilenkast @

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.