Algemeen

Eigendom van de Gemeente Breda.
De Emerput is oorspronkelijk een zandwinput.

Ligging en bereikbaarheid

Klik hier voor kaartje google maps

De Emerput is gelegen tussen het centrum van Breda en de woonwijk de Haagse Beemden langs de Backer en Ruebweg.

Beschrijving

De Emerput is gegraven om zand te winnen voor de zuidelijke rondweg. Later heeft de gemeente onder voorwaarden de suikerfabriek CSM toestemming gegeven slib te storten. Om zuurstofgebrek te voorkomen moest de plas belucht worden wat landschappelijk niet aantrekkelijk was maar noodzakelijk om o.a. vissterfte te voorkomen.
Circa 5 jaar geleden was de put volgestort met slib en is dit verwijderd en naar elders afgevoerd hierdoor zijn slikranden verdwenen waardoor de kluut als broedvogel is verdwenen. De plas is 14 ha groot en 9 meter diep en is omgeven door bossageDe suikerfabriek is inmiddels gesloten en in oktober 2008 zijn door de CSM alle attributen van de put verwijderd. De Emerput is nu een prachtig natuurgebied midden in de stad.

Beheer

Op dit moment bestaat het beheer alleen uit het maaien van de ruige grasvelden langs de fiets en wandelpaden.

Gemaaide ruigten

De gemeente heeft enkele oude populieren geringd zodat ze langzaam dood gaan. Hierdoor verhoogd men de natuurwaarden van het gebied. Met name de Grote bonte specht, de Boomklever en de Boomkruiper profiteren hiervan.

Geringde populieren

Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over paden
Je kunt de auto of fiets parkeren op de parkeerplaats aan de Mijkenbroek bij de Coffeecorner.

Langs drie zijden ligt er een wandelpad en aan de noordzijde kun je over de stoep achter de gebouwen van het Kartcentrum en de politie langs lopen.

Vanwege de interessante vogelrijkdom had onze vogelwerkgroep jaren geleden een houten observatie hut geplaatst die nadat hij was afgebrand later op kosten van de suikerfabriek is vervangen door een stalen vogelkijktoren die vandalisme bestendig is.

Vogelijkhut

Raymond van Breemen en ondergetekende hebben in 2007 de broedvogels geïnventariseerd. Hiervan is een rapport verschenen genaamd Broedvogels Emerput Breda 2007.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Dodaars, Fuut Geoorde fuut, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, Waterhoen, Meerkoet, Kokmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekkoek, IJsvogel, Grote bonte specht, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst., Nachtegaal, Merel, Zanglijster, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Putter, Rietgors.

Herfst/winter

Dodaars, Fuut Geoorde fuut, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, Slobeend, Wintertaling, Waterhoen, Meerkoet, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Houtduif, IJsvogel, Grote bonte specht, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst., Merel, Zanglijster, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Putter, Rietgors.

Impressies

 

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)