Algemeen
Eigendom van Staatsbosbeheer.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaartje google maps

Atlasblokken  44-42-55 en 44-43-51/52

De Vierde Bergboezem is aangelegd om Breda van overstromingen te vrijwaren.
Sinds de aanleg maken naast het Haagse Beemdenbos ook de deelgebieden Hooijdonk en Lange Bunders Slangwijk deel uit van de Vierde Bergboezem.
De Vierde Bergboezem ligt ten noordoosten van de Asterdplas en maakt deel uit van de Groene Hoofdstructuur. Het gebied is bereikbaar via de Rietdijk. Bij de Asterdplas is een parkeerterrein.

Beschrijving
Het Haagse Beemdenbos is in de negentiger jaren aangelegd in het kader van de Landinrichting Haagse Beemden Oost. De bomen zijn daarom ongeveer even oud. De hoogte en de dikte is niet allemaal hetzelfde. Het is een jong gemengd loofbos waarvan de essen, beuken en elzen dicht bij elkaar zijn geplant en lang en dun zijn. De populieren staan op grotere afstand van elkaar, maar groeien erg snel en vormen al een echt bos. Vanaf de Asterdplas gaat de hoge zandbodem over naar veengrond in de graslanden. Eiken en beuken groeien goed op zandgrond terwijl de essen en elzen zich prettiger voelen op natte veengrond. De structuur van de oorspronkelijke lange graslanden is nog duidelijk te herkennen. Door de variatie aan bos en graslanden is het een ideaal leefgebied voor allerlei diersoorten zoals hazen en reeën. Daarom mogen er ook geen honden los lopen.
De Asterdplas is ook in deze tijd gegraven met als doel zandwinning voor de aanleg van de aangrenzende nieuwbouwwijk de Haagse Beemden.
De weilanden van Hooijdonk en Lange Bunders Slangwijk zijn ingericht als bergboezem.

Beheer
De vierde Berboezem wordt door Staatsbosbeheer beheert met als hoofddoel de flora.
De weilanden zijn grotendeels afgegraven door de vruchtbare toplaag te verwijderen en af te voeren.
Hierdoor ontstaat een schralere vegetatie. Die overigens rijk is aan kruiden, vlinders en libellen.
Een deel van het gebied wordt begraasd.


Koeien begrazen het gebied

Mogelijkheden
Het gebied is vrij toegankelijk over de paden.

Door het Haagse Beemdenbos loopt een wandelroute aangegeven met rode paaltjes.
Loop vanaf de parkeerplaats links (de noordkant) langs de plas. Je komt dan vanzelf op de wandelroute.  Deze wandelroute alleen duurt ongeveer een uur.
Je kunt ook via de parkeerplaats aan de Asterdplas langs het pad ten westen van de plas naar het noorden lopen. Je komt dan vanzelf op het fietspad over de dijk terecht.
Loop dit helemaal af. Op de 1e splitsing van het fietspad kun je rechtssaf over de dijk langs de Mark verder lopen of linksaf het pad volgen. Je komt in beide gevallen op het pad richting het Kraaiennest uit. (het gemaaltje.
Op dit pad sla je links af en over de weg loop je terug richting de Asterhoeve.
Aan de Rietdijk 6 vinden we de Asterdhoeve waar men lekker buiten op het terras of binnen een drankje kan gebruiken.

Wat is er te zien

Lente/zomer
Knobbelzwaan,  Wilde eend, Kuifeend, Canadese gans, Meerkoet, Waterhoen, Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Havik, Boomvalk, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Tuinfluiter, Heggemus, Roodborst, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Groenling, Vink, Roodborsttapuit, Rietgors.

Herfst/winter
Knobbelzwaan,  Wilde eend, Tafeleend, Smient, Kuifeend, Canadese gans, Meerkoet, Waterhoen, Sperwer, Buizerd, Havik, Torenvalk, Blauwe kiekendief, Klapekster, Heggemus, Roodborst, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Groenling, Vink, Rietgors.

Impressies

Lente/zomer


Half open landschap


Jonge populierenbossen


Fietspad langs de Mark

 
Er staan nog enkele oude knotwilgen


Nieuw gegraven paddenpoelen

Herfst/winter


Populierenbos


Oude bestaande zandpad met nieuw fietspad


Zicht op de brug naar Terheijden

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 21-4-2020)