Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer. In de jaren 70 werd dit gebied ernstig bedreigd door water onttrekking door de PIDPA het Belgische waterwinbedrijf. Een Belgisch Nederlandse actiegroep heeft dit uiteindelijk kunnen voorkomen.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaartje google maps

Atlasblokken 49-48-31/32

De Maatjens ligt ten zuidoosten van Nieuwmoer op de grens van België en Nederland. Het grootste deel van de Maatjens ligt aan de Nederlandse kant van de grens. Vanuit Breda bereikbaar door de oude weg naar Brasschaat te nemen via Rijsbergen en Zundert. Sla bij de Brandweerkazerne in Zundert rechtsaf richting Achtmaal. Rij door Achtmaal richting Nieuwmoer. In Nieuwmoer nemen we linksaf de Maatjensstraat. Eenvoudiger kan het toch niet. Bij een T splitsing gaan we rechtsaf  de Vissersstraat in. Op de 1e kruising links de Riethoek in en hier bij een bankje het 1e zandpad links. Parkeer hier de auto.

Beschrijving

De Maatjens is een van de grootste rietmoerassen van West Brabant. De Maatjens is een grensoverschrijdend natuurgebied met afwisselend rietvelden en vochtige weilanden. Hier en daar bevinden er zich kleine broekbosjes en visvijvers. Het grootste gedeelte van het rietveld (ongeveer 50 ha) ligt in Nederland.  In Vlaanderen telt het gebied bijna 8 ha.  Het gebied heeft verschillende bestemmingen op het gewestplan.  Het rietveld met omliggende weilanden heeft de bestemming van natuurgebied met wetenschappelijk waarde, de aan Nederland palende weilanden hebben de bestemming natuurgebied. De rest is landbouwgebied met ecologische waarde.  Bovendien ligt het hele gebied in een vogelrichtlijngebied.

Beheer

Het beleid van SBB is er op gericht om het gebied zo open mogelijk te houden. Elk jaar wordt een deel van de rietvelden gemaaid. Dit om er voor te zorgen dat er een variatie blijft van oud en jong riet en er tevens voor te zorgen dat het gebied niet verruigt. De knotwilgen in en langs het gebied worden regelmatig geknot. De houtopstanden van wilg worden regelmatig afgezet om verruiging te voorkomen. De natte hooilanden worden elk jaar gemaaid.

In 2008 heeft SBB de lus in het gebied (zie de kaart) helemaal laten opschonen en van houtopstanden ontdaan

De lus voor oktober 2008

De lus tijdens de schoonmaak actie in najaar 2008

Steeds meer weilanden worden van de voedselrijke laag ontdaan en worden vernat.

Vernat weiland in 2008 bij de blauwe brug

Mogelijkheden

Het gebied is niet overal vrij toegankelijk. Alleen over de paden die buiten om het gebied liggen. Met wat kunst en vliegwerk kun je wel om het gebied heen lopen en je hebt dan een heel goed beeld van alle biotopen van het gebied. Ongeveer 5 a 6 km. Start bij het zandpad bij de bank zoals hiervoor onder Bereikbaarheid beschreven. Volg dit zandpad. Je komt dan op een lang recht pad met links het hart van de Maatjens bestaande uit water en riet en rechts de mooie natte weilanden. (Let hier op de Blauwborst) Langs het pad loopt een beek (de Berkenbeek) met stenen bruggen. Je volgt dit pad helemaal tot de 1e blauwe brug. De Berkenbeek gaat hier onde het pad door naar links. Hier ga je voor de brug links verder langs de beek. Waar de beek in een haakse bocht naar rechts af buigt loop je rechtdoor het weiland in. (mogelijk moet je de prikkeldraad overstappen). Je loopt over dit weiland en hou zoveel mogelijk links aan. Let op het is particulier bezit dus loop zoveel mogelijk langs de afrastering. Aan de overkant van het weiland ligt weer een zandpad. Ga hier links en volg dit pad langs het natuurreservaat tot aan een T splitsing. Dit is de Lepelstraat. Ga hier weer links af en hou in de eerstvolgend bocht links aan. (bij huisnr. 9) Je loopt nu over een pad dat eindigt op een hek. Vroeger was dit openbare weg maar tegenwoordig is het privé eigendom. Loop rechts langs het hek tot aan de weg bij de witte villa.  Op deze weg bij Grenspaal nr 233 anno 1843 ga je weer linksaf over een half verhard pad. Volg dit pad tot de verharde weg. Op de verharde weg (Vissersstraat) rechtdoor lopen.  Aan je linkerzijde ligt nu weer de Maatjens. Volg deze weg en hou links aan tot je weer bij de auto bent. Als je bij de hierboven beschreven 1e blauwe brug 100 meter doorloopt en een pad naar rechts neemt kun je ook langs de Belgische kant terugwandelen. Ook deze wandeling is zeker de moeite waard.

Wat is er te zien

Lente/zomer

Blauwe reiger, Grutto, Scholekster, Tureluur, Kievit, Zomertaling, Krakeend, Wilde eend, Slobeend, Rietgors, Blauwborst, Grasmus, Kleine karekiet, Roodborsttapuit, Spotvogel, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Merel, Zanglijster, Spreeuw, Bruine kiekendief, Torenvalk, Buizerd,  Sperwer, Fazant, Koolmees, Roodborst, Winterkoning, Boomkruiper, Heggenmus, Waterhoen, Meerkoet

Herfst/winter

Blauwe reiger, Blauwe kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Krakeend, Wilde eend, Slobeend, Wintertaling, Kievit, Wulp, Merel, Zanglijster, Spreeuw, Koperwiek, Kramsvogel, Graspieper, Gaai, Canades gans, Fazant, Koolmees, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus, Boomkruiper, Waterhoen, Meerkoet

Impressies

Lente/zomer

Zandpad langs de Maatjens

De Maatjens is niet overal toegankelijk

Prachtig is het zandpad tussen het rietveld en de natte weilanden langs de Berkenbeek

Wilgen worden regelmatig geknot. Water en riet vormen het hart van de Maatjens

Schraal veen weilandje met veenpluis

Herfst/winter

De Berkenbeek met de stenen bruggen

Natte weilanden met Koekoeksbloem en Ratelaar

Knotwilgen langs de Maatjens

Winters sfeerbeeld van een rietmoeras

De Lepelstraat


Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)