Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer. Een weidevogelreservaat van ongeveer 100 ha. in de Groote Zonzeelsche polder. De thans verlande petgaten zijn ontstaan door turfwinning.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  kaart google maps

Atlasblokken 44-32-45/54/55 en 44-33-41/51

De Vrije Kavelen ook wel door SBB reservaat Zonzeel genaamd is het best te bereiken via Hooge Zwaluwe. Komende vanaf de rotonde vanuit Terheijden rechtdoor rijden naar Hooge Zwaluwe. In de eerste bocht naar rechts gaan we meteen linksaf de polder in. Blijf op deze weg (de Zoutendijk) tot je aan de spoorovergang komt. Hier staat een informatiebord met een wandeling.

Beschrijving

Sinds een aantal jaren heeft Staatsbosbeheer hier bijna 100 hectare grasland in beheer met het doel de vogelstand van dit gebied weer op zijn oude niveau te herstellen. Staatsbosbeheer doet dat niet alleen, maar samen met het Waterschap en vooral ook samen met boeren die de graslanden in dit gebied in gebruik hebben. Dit voorbeeld bewijst dat zo’n herstel niet altijd een langdurig proces hoeft te zijn.

Uit voorbereidend onderzoek is gebleken dat de botanische ontwikkelingsmogelijkheden van het graslandgebied in Zonzeel beperkt zijn en daarom heeft Staatsbosbeheer hier gekozen voor een zogenaamde weidevogeldoelstelling. Dit betekent dat de graslanden regelmatig licht bemest worden met ruige stalmest. In combinatie met een extensief hooi- en weilandbeheer geeft dat een goed ontwikkelde bodemfauna, die weer als voedsel moet dienen voor broedende grutto’s en tureluurs en trekkende goudplevieren en wulpen.

De aantallen broedende grutto’s en tureluurs in dit gebied nemen duidelijk toe. Daarnaast broeden er typische ‘natte-graslandsoorten’ zoals gele kwikstaart en de zeldzame zomertaling. De laatste jaren worden tijdens het broedseizoen ook regelmatig baltsende watersnippen aangetroffen. Behalve deze kenmerkende weidevogels staat het gebied ook bekend om blauwborst, rietzanger, snor, waterral en bruine kiekendief die in de moerasruigten en rietstroken tot broeden komt. Ook soorten van extensieve agrarische landschappen zoals paapje, roodborsttapuit, grasmus en patrijs zijn geregelde broedvogels. ’s Winters vertoeven er weer flinke aantallen ganzen (tot wel 2.500 exemplaren, meest Kolganzen en Brandganzen) en Smienten in de dan plas-dras staande weilanden.

Plasdras goed voor weidevogels en ganzen

Het gebied is trouwens ook om andere redenen de moeite waard. Zo komen hier ook de heikikker en de rugstreeppad voor, twee amfibiesoorten waarvan vooral de eerste in Noord-Brabant uitgesproken zeldzaam is en wiens voorkomen hier samenhangt met de aanwezigheid van veen in de ondergrond.

Beheer

In overleg met het Waterschap is het waterpeil opgezet en zijn de sloten in het gebied aanzienlijk verbreed, waardoor deze een brede oeverstrook hebben gekregen. Ook zijn met de pachters afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop het vee de wei ingaat en er gemaaid wordt. Pachters en natuurbeschermers hebben ook afspraken gemaakt over weidevogelbescherming in dit gebied. Samen zoeken zij de nesten van de weidevogels op en plaatsen nestbeschermers, zodat de legsels gespaard worden bij eventuele werkzaamheden en niet vertrapt kunnen worden door het vee. De Agrarische Natuur Vereniging Drimmelen heeft de coördinatie hiervan. Deze winter (2009/2010) heeft het waterschap nog enkele sloten opgeschoond en de oevers minder steil gemaakt. Zo kunnen weidevogels beter foerageren.

De weilanden worden jaarlijks gemaaid en extensief beweid

Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over de paden. SBB heeft een wandeling uitgestippeld van waaruit je een prima zicht hebt op het gebied en de aanwezige vogels. De wandeling begint bij de spoorovergang en is 3,5 km lang

Begin van de wandeling

Wat is er te zien

Lente/zomer

Fuut, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Canadese gans, Nijlgans, Krakeend, Wilde eend, Zomertaling, Slobeend, Kuifeend, Bruine kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur, Houtduif, Koekoek, Steenuil, IJsvogel, Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Boerenzwaluw, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Blauwborst, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Spreeuw, Ringmus, Vink, Kneu, Groenling, Putter, Rietgors.

Herfst/winter

Fuut, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Kolgans, Brandgans, Nijlgans, Canadese gans, Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Pijlstaart, Wulp, Blauwe kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Watersnip, Oeverloper, Witgatje, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif,Koekoek, Steenuil, IJsvogel, Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Spreeuw, Ringmus, Vink, Keep, Sijs, Groenling, Putter, Rietgors.

Impressies

Lente/zomer

In Elzen en Vlieren broeden veel struweelvogels

 

Weelderige groei van kamille

 

De plassen zijn broedplaats voor vele eenden

 

Aan de ander kant van de spoorlijn vinden we ook een interessante plas

 

De brede greppels worden ieder jaar geschoond

 

Herfst/winter

 

Ook bij vorst vinden de eenden rust op de plassen


De zandwinput is winters goed voor veel watervogels

 

Trekkende ganzen komen graag in de Vrije Kavelen

 

De verspreide Elzen zijn ook winters prachtig

 

Wilde eenden, Smienten en Kuifeenden

 

Terug…

(Laatste wijziging 21-4-2020)