Algemeen

Langstraat is een oer Hollands slagenlandschap. Het gebied omvat vier deelgebieden nml : De Dullaard, Den Dulver, Labbegat en het Eendennest. Eigenaar is Staatsbosbeheer.

Ligging en bereikbaarheid
Langstraat ligt tussen Waalwijk en Waspik ten zuiden van de A59. Je kunt het gebied via verschillende plekken bezoeken. Via bijvoorbeeld de Wendelnesseweg wandelknooppunt 31 A en B. Maar ook via de Kruisvaart in Sprang-Capelle.

Beschrijving

Het belangrijkste kenmerk van de Langstraat is het kleinschalige slagenlandschap vooral zichtbaar in het Labbegat langs de Koesteeg en de Winterdijk. Slagen zijn lange, smalle percelen grond die door sloten van elkaar worden gescheiden. Deze lange smalle percelen zijn ontstaan door erfopvolging. Een weiland werd bijvoorbeeld in vier stroken verdeeld over vier erfgenamen die allen een even groot deel verkregen. Hierdoor worden de stroken smaller en smaller. Hetzelfde fenomeen doet zich ook op andere plaatsen voor en bijvoorbeeld in de Haagse beemden in het deelgebied Lange Bunders Slangenwijk. Tegenwoordig de Vierde Bergboezem. De Langstraat ligt aan de voet van de hoge Brabantse zandgrond. Uit dit gebied vloeien grote hoeveelheden grond- en kwelwater. Eeuwenlang zijn deze gronden als weide- en hooiland gebruikt. Vooral de natste hooilanden hadden een gevarieerde plantengroei en zij waren het broedgebied voor veel weidevogels. Door vermesting, verdroging en vervuiling zijn deze waarden helaas verloren gegaan. Na de ruilverkaveling is men begonnen met het herstel van de eens zo rijke natuurwaarden. En met succes. De Dulver is een eendenkooi waar men niet in mag maar je kunt wel vanaf een uitzichtpunt goed zien hoe een en ander in zijn werk ging vroeger. De Dullaart bestaat uit 6 petgaten en weilanden en populieren. Via de onderstaande wandeling kom je ook langs de vogelkijkhut in de Dullaard.

Mogelijkheden

Geef Kruistvaart 2 in Sprang-Capelle in op de routeplanner. Tegenover huisnummer 2 bij een rood hek begint de wandeling. Voor het hek linksaf en volg de gele pijlen van het wandelnetwerk. Buiten het bos linksaf door een rood hek. Einde van dit pad weer door een rood hekje en rechtsaf op de Kruisvaart. Ongeveer over 100 meter links weer door een rood hek het zandpad inlopen. Volg dit pad to KP 33 Hier rechts naar KP 10. Bij KP 10 naar KP 31A en dan richting KP 75 tot aan de ingang van de eendenkooi Den Dulver.

Voor het hek links de eendenkooi oplopen. Net voorbij het kooihuisje bij een bruggetje recht af gaan. Mooi nat broekbos met kleine hooilandjes met veenpluis. Aan het einde van het kooibosje op de dijk links af. Aan het einde van het kooi bos door een hek en weer links af. Je loopt nu als het ware om het kooibos heen. Voor het einde van dit pad door een zwart hekje weer het kooibos in. Vervolgens kom je weer op de plek op de dijk waar je het kooibos zijn ingegaan. Vanaf hier dezelfde weg terug langs de vliet tot KP 31 (A+B) Ga hier rechts (Wendelnesseweg) wel de parallelweg nemen. Neem de eerste weg links en je bent weer op de Kruisvaart.

 
Wat is er te zien
 
Dodaars, Fuut, Aalscholver, Roerdomp, Ooievaar, Kleine zwaan, Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe gans, Grote Canadese gans, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Zomertaling, Wintertaling, Smient, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Nonnetje, Grote zaagbek, Havik, Sperwer, Buizerd, Bruine kiekendief, Boomvalk, Torenvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Witgat, Oeverloper, Holen- en Houtduif, Turkse tortel, Gierzwaluw, IJsvogel, Groene en Grote bonte specht, Boeren en Oeverzwaluw, Zwarte kraai, Kauw, Ekster, Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Staartmees, Boomklever en kruiper, Winterkoning, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote lijster, Kleine karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf, Heggemus, Graspieper, Witte kwikstaart, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Kneu, Groenling, Putter, Vink, Keep, Rietgors.
 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 1-05-2020)