Algemeen

De Bleeke Heide is een vrij nieuw natuurgebied ontstaan uit de Landinrichting Baarle-Nassau (1999). Johan Schaerlaeckens van Natuurvereniging Mark en Leij heeft in de Landinrichtings commissie heel wat moeten praten om dit prachtige natuurgebied te verwezenlijken. Wij zijn hem daar nog altijd dankbaar voor.

Ligging en bereikbaarheid 

Klik  hier  voor kaartje google maps

Atlasblokken  50-34-23/24

De Bleeke Heide is gelegen te zuiden van Chaam. Neem komende vanaf  Breda (richting Baarle-Nassau/Alphen)  in Chaam de afslag Ulicoten en je komt er vanzelf voorbij. Aan je rechterkant passeer je de Oude Bredase baan en op de kruising ligt de Bleeke Heide. Aan de Oude Bredase baan is een klein parkeerplaats met een gluurmuur.

Beschrijving

De Bleeke Heide wordt door Staatsbosbeheer beheerd als een weidevogelgebied. Het is gelegen in het Chaamsche Beken gebied. De graslanden worden beweid door vee van boeren uit de directe omgeving. Het beheer van de poelen en de bramenstruwelen en houtwallen gebeurt in samenwerking met onze collega’s van de Natuur-vereniging Mark en Leij.  De waterstand wordt door een stuw kunstmatig hoog gehouden waardoor het gebied langer het water vast kan houden en waardoor de lagere gedeelten langer vochtig blijven.

Zomers broeden hier nog vele weidevogels en winters wordt het gebied bezocht door vele trekvogels als ganzen en steltlopers. De poelen en vennen zijn allen gegraven binnen de landinrichting en bieden nu ook onderdak aan amfibieën als kikkers en salamanders. Op het hoge gedeelte van de Maaien is graan ingezaaid wat gunstig was voor akkervogels. Het lage deel van de Maaien, het beekdal van de Oude Loop, raakt steeds meer begroeid met riet wat ook het streefdoel is (epifytenfilter) alleen het westelijke deel is nog open en interessant voor watervogels en steltlopers.

Mogelijkheden

In de winterperiode is rust een van de belangrijkste zaken voor onze trekvogels en dus is het pad rondom de Bleeke Heide dan niet toegankelijk voor o.a. vogelaars. Daar staat tegenover dat je van 15 maart tot 15 november heerlijk rond kunt wandelen en de vogels van alle kanten kunt observeren. Let daarbij vooral winters op de Slechtvalk die vaak in een van de bomen zetelt om zijn prooien te observeren voor hij toe slaat. In de winter gebruiken de Toendra Rietganzen de plassen als slaapplaats. Vanuit de vogelkijk-hut (gluurmuur) heb je een goed overzicht over de Bleeke Heide. Overdag heb je wel last van tegenlicht dus morgens en avonds kun je er goed de vogels observeren.  Harry van Vugt heeft dit gebied geïnventariseerd.

Wat is er te zien?

Lente/zomer

Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Geoorde Fuut,  Dodaars, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Nijlgans, Wilde eend, Kuifeend, Zomertaling, Wintertaling, Slobeend, Fazant, Patrijs, Meerkoet, Waterhoen, Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster, Wulp,  Oeverloper, Witgat, Kokmeeuw, Roodborsttapuit, Graspieper, Veldleeuwerik, Witte Kwikstaart,  Gele Kwikstaart, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk,  Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Holenduif, Houtduif, Vink.

          

Herfst/winter

Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Grote Zilverreiger, Dodaars, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Toendra Rietgans, Kolgans, Brandgans, Nijlgans,  Fazant, Patrijs,  Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Wintertaling, Wulp, Goudplevier, Kievit, Regenwulp, Kleine Plevier, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Bosruiter, Kemphaan, Bonte Strandloper, Oeverloper, Witgat, Buizerd, Havik, Sperwer, Slechtvalk, Torenvalk,  Holenduif, Houtduif, Ringmus, Groenvink, Vink.

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)