Algemeen

Het Rondgors is een open gebied met ruige weilanden en poelen. Het is eigendom van Brabants Landschap.

Ligging en bereikbaarheid

Het Rondgors ligt ten noordwesten van Rijsbergen en ten noorden van de Tiggeltsebergstraat in Rijsbergen. Het ligt tussen de Ettensebaan en de Ettenseweg. Het Rondgors is het beste te bereiken via de Parkeerplaats de Bak van de Pannenhoef aan de Ettensebaan in Rijsbergen.
de T splitsing links af vinden we de parkeerplaats: het Vaartven aan de Pannehoefsebaan.

Beschrijving

Het Rondgors is een Ecologische Verbindingszone (EVZ) die de Pannenhoef, de Vloeiweide en Schuitvaart verbind met het nieuwe landgoed ‘s Heeren Vrunten. Een 30 hectare nieuw landgoed dat is aangelegd naar het voorbeeld van de Pannenhoef en de Vloeiweide. Dit heeft te maken met de vroegere turfwinning. Het Rondgors vormt het stroomgebied van de Bijloop en de Turfvaart ter plaatse. Het bestaat uit halfnatuurlijk grasland dat onbemest blijft en extensief begraasd wordt door koeien. Het betreft Herefords runderen van Geleijns begrazingsbeheer.Daarbij zijn op verschillende plaatsen nieuwe poelen gegraven en is op andere delen de (vroeger bemeste) toplaag van de grond afgegraven. Met de vrijkomende grond is een voormalige glooiing in het terrein teruggebracht. Hetgeen weer aansluit op het beekdallandschap van de Pannenhoef en de Vloeiweide.

 

Mogelijkheden

Je kunt een mooie wandeling maken door vanaf de parkeerplaats de Bak terug te lopen naar de Ettensebaan. Loop links tot aan de Turfvaart. Rechts staat een bordje bij een hek Rondgors. Ga door het hek en loop langs de Turfvaart naar het oosten. Loop het hele pad af langs de Turfvaart tot aan de Ettenseweg. Ga hier linksaf en loop langs de Ettenseweg tot aan het Vervul. Ga links het Vervul in en loop tot aan het einde van deze doodlopende weg. (voor auto’s althans) Doorlopen tot je bij de brug over de Bijloop komt. Voor de Bijloop rechts het pad volgen. Je loopt nu langs de zuidkant terug naar de Ettensebaan en de parkeerplaats. Deze wandeling is ongeveer 4 km.Je kunt de wandeling ook korter maken door halverweg het pad langs de Turfvaart naar links te gaan door een hek. Je komt dan bij de brug over de Bijloop en ga je dan over de Bijloop links dan loop je weer terug zoals hiervoor beschreven.

 

Wat is er te zien

Blauwe reiger, Dodaars, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Knobbelzwaan, Grote Canadese Gans, Grauwe gans, Krakeend, Wintertaling, Smient, Slobeend, Wilde eend, Kuifeend, Havik, Sperwer, Torenvalk, Buizerd, Slechtvalk, Fazant, Kievit, Scholekster, Witgat, Oeverloper, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Holenduif, IJsvogel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Gaai, Zwartkop, Grasmus, Roodborsttapuit, Kramsvogel, Koperwiek, Merel, Witte Kwikstaart, Spreeuw, Groenling, Kneu, Vink, Keep.

 

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 1-5-2020)