Algemeen

Rooskensdonk is een nat weilandengebied.
Een van de belangrijkste weidevogelgebieden in de omgeving van Breda.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaartje google maps

Atlasblok(ken) 44-42-53/54.

Rooskensdonk is een van de vier bergboezems die ten noordwesten van Breda aan de Mark zijn gelegen.
Eigenaar is voor 60 ha SBB, sinds de jaren 70 in het kader van de ruilverkaveling Haagse Beemden Oost, de overige 40 ha is eigendom van de provincie en nu ook in beheer bij SBB.
 
Beschrijving

De polder Rooskensdonk is een omkaad boezemgebied van de Mark, dat bij hoge waterstanden van het rivierwater onder water loopt. Het is een tamelijk vlak en zeer open, grootschalig graslandgebied dat oa door een grote mate van rust wordt gekenmerkt.
Vroeger waren de Haagse Beemden al vochtige graslanden die in gebruik waren als wei en hooilanden van de voormalige Heerlijkheid Haghe. Thans Princenhage.
Omdat het zo nat was in het voorjaar kon pas in de zomer gemaaid en gehooid worden. De weilanden werden daarna na beweid door jong vee dat niet gemolken moest worden.
De waarden van Rooskensdonk zijn vooral gelegen in haar functie als foerageer – en rustgebied voor water en weidevogels in de winter maar zeker ook voor broedvogels. De sloten, wielen en poelen zijn belangrijk voor levens-gemeenschappen van zoet stilstaand voedselrijk water.
Het SBB deel heeft een eigen waterhuishouding waardoor vooral in het voorjaar het waterpeil hoog gehouden kan worden. Dit is essentieel voor de broedende weidevogels.
SBB beheert het gebied als weidevogelgebied in nauwe samenwerking met onze werkgroep Rooskensdonk.

Mogelijkheden
Rooskensdonk is niet vrij te betreden vanwege de rust die hier erg belangrijk is zowel winters als zomers.
Er zijn 3 doodlopende wegen die naar Rooskensdonk leiden. De meest westelijke (Biezenweg) loopt langs de waterzuivering.
Van daaruit kun je in de polder kijken.
De middelste is de Dammenseweg. Aan het einde van de weg vindt je de boezemkade en je kunt vanaf hier naar het kijkscherm lopen. De meest oostelijke weg is de Hooijdonkseweg. Hier kun je wandelen tot aan de dijk van de Mark. Op het einde vindt je nog een poeltje.
Er is zijn geen voorzieningen om te parkeren.
Dus de fiets is het beste vervoermiddel.
Enkele jaren geleden heeft SBB in overleg met onze werkgroep Rooskensdonk een kijkscherm geplaatst op een verhoging van waaruit je een goed zicht hebt op een van de natste delen van Rooskensdonk.
 

Wat is er te zien

Lente/zomer
Aalscholver, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Grote canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde eend, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Bruine kiekendief, Torenvalk, Buizerd, Slechtvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur, Kleine plevier, Houtduif, Koekoek, Veldleeuwerik, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Blauwborst, Cetti’s zanger, Kleine karekiet, Rietzanger, Graspieper, Fitis, Tjiftjaf, Witte kwikstaart, Grote gele kwikstaart, Spreeuw, Kneu, Rietgors.


Herfst/winter
Aalscholver, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Grote canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde eend, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Smient, Blauwe kiekendief, Torenvalk, Buizerd, Slechtvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, er, Houtduif, Holenduif, Graspieper, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Spreeuw, Kneu, Rietgors. 

 Impressies

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 25-04-2020)