Polder Weimeren is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. Door deze werkzaamheden is het gebied thans niet toegankelijk.

Voor meer info zie https://www.brabantsedelta.nl/natuurontwikkeling-weimeren 

Algemeen

Weimeren is een 240 hectare groot nat gebied met weilanden, broekbossen. Het loopt onder water als het peil van de Mark te hoog is. Grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer.

Ligging en bereikbaarheid

Klik  hier  voor kaartje google maps

Atlasblokken 44-42-52/53 en 44-52-11/12.

Weimeren ligt op enkele kilometers ten noorden van Prinsenbeek. Het gebied ligt ten westen van Rijksweg A16 en direct ten zuiden van de Mark. De Naad van Brabant loopt door dit gebied, waardoor kwel optreedt.
Weimeren is het beste te bereiken via de parallelweg langs de A16 richting cafe den Elsakker aan de Nieuwveerweg 2 Prinsenbeek. Rij langs den Elsakker de doodlopende weg in die eindigt bij de Mark. Hier kun je parkeren.

Beschrijving

Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog is hier op kleine schaal turf gewonnen. De gaten of putten die overbleven zijn in de loop der jaren dichtgegroeid tot de elzenbroekbosjes die het gebied nu zo karakteristiek maken. In 2009 is het ingericht als vochtig moerasgebied. Er zijn daartoe enkele nieuwe veenputten gegraven, met de bedoeling dat daarin natuurlijke verlandingsprocessen gaan optreden. Voedselrijke bovenlagen werden verwijderd. Het gebied dient tevens als boezem voor de Mark. Ten oosten van Weimeren ligt, aan de overzijde van de autoweg, het natuurgebied Rooskensdonk en enkele kilometers naar het zuidwesten vindt men het natuurgebied Haagse Beemden. De provincie heeft het unieke Weimeren benoemd tot ‘natte natuurparel’.

  

Mogelijkheden

Met alle grond die vrij kwam door de graaf-werkzaamheden is een 800 meter lange kade aangelegd, waarover wandelaars vanaf de Polderweg een doorsteek kunnen maken naar de Nieuwveerweg en café Elsakker. Hierdoor kun je nu een leuke rondwandeling maken. Start over de dijk vanaf de parkeerplaats naar het westen. Loop langs de Mark (over het fietspad) helemaal door tot het gemaal van Halle. Ga bij het gemaal linksaf de Halse Weg op. Loop rechtdoor. Sla bij de 1e weg links, het doodlopend pad de Hillen, niet af maar volg de Halse Weg. Bij de volgende T splitsing sla je linksaf en volg je nog steeds de Halse Weg. Bij de eerstvolgende T splitsing ga je weer linksaf de Polderweg in en loop deze helemaal af. Ga door het hek met poortje links de eerder genoemde kade op en je komt weer bij de parkeerplaats. Koffie, thee of een biertje bij de Elsakker (op maandag gesloten). Kijk op de website voor de openingstijden www.elsakkker.com

Wat is er te zien

Lente/zomer

Fuut, Blauwe reiger, Wilde eend, Slobeend, Kuifeend, Waterhoen, Meerkoet, Grauwe gans, Grote Canadese gans, Nijlgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Havik, Sperwer, Torenvalk, Fazant, Grutto, Scholekster, Kievit, Tureluur, Witgat, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees, Blauwborst, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, Grote lijster, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf, Graspieper, Witte kwikstaart, Spreeuw, Putter, Vink, Kneu, Rietgors.

Herfst/winter
Aalscholver, Blauwe reiger, Wilde eend, Krakeend, Lepelaar, Grauwe gans, Kolgans, Grote Canadese Gans, Nijlgans, Indische gans, Blauwe Kiekendief, Buizerd, Havik, Sperwer, Torenvalk, Smelleken, Fazant, Wulp, Watersnip, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, ZSwarte Kraai, Kauw, Koolmees, Pimpelmees, Roodborsttapuit, Kramsvogel, Koperwiek,Graspieper, Spreeuw, Putter, Rietgors, Vink. 

Impressies

 

Jan Benoist 

Terug…

(Laatste wijziging 20-4-2020)