Algemeen
De Molenplaat is een natuurgebied in ontwikkeling. Van een zandplaat in de Oosterschelde via een slibdepot is het nu een prachtig natuurgebied dat nog verder uit kan groeien wat natuurwaarden betreft.

Ligging en bereikbaarheid
Klik  hier  voor kaart Google maps

Atlasblok(ken) 49-33-15, 49-24-51 en 49-34-11.
De Molenplaat ligt ten westen van Bergen op Zoom en ten noorden van het Markiezaatsmeer.

Beschrijving
De Molenplaat strekt zich uit over 3 gemeenten namelijk: Bergen op Zoom, Reimerswaal en Tholen.
Oppervlakte circa 150 hectare. Het gebied is eind 1992 aangekocht door Het Brabants Landschap en wordt sinds 1997 ontwikkeld als natuurgebied. De aankoop was uit oogpunt van natuurbehoud van strategisch belang. Het voortbestaan van dit natuurgebied in ontwikkeling kon hiermee worden veiliggesteld. Oorspronkelijk, voor de aanleg van de Oesterdam, was de Molenplaat een bij laag water droogvallende zandplaat, een natuurlijke opduiking in het Oosterscheldebekken. Overspoeld door het getij. Zout water dus. De nog steeds in het gebied voorkomende plukjes zeekraal getuigen er van. Zij duiden op plekken met een nog altijd zoute ondergrond. De schelpen in het zand herinneren eveneens aan het voorbije zoute bestaan van het gebied. In de jaren zeventig hield Rijkswaterstaat slib over uit de Schelde-Rijnverbinding en het Bathse Spuikanaal. Om dat op te slaan, werd de Molenplaat opgespoten met zand, klei en veen. Wat weer een goede voedingsbodem vormde voor verschillende soorten flora. In 1988 werd slib, afkomstig uit het Spuikanaal, opgespoten. De Molenplaat is ruim twintig jaar een slibdepot geweest. Het depot is achtereenvolgens begreppeld, ingezaaid met koolzaad en in gebruik genomen als akkerland. Op sommige plaatsen is zand afgegraven, waardoor plassen en terreindepressies zijn ontstaan. Via een doorlaat in de Markiezaatskade wordt het overtollige water afgevoerd.

Mogelijkheden
De Molenplaat is het beste te bereiken met de auto via de Noordlandseweg in Bergen op Zoom. Rij deze weg in westelijke richting helemaal af tot aan de slagboom. Hier begint de Molenplaat en kan geparkeerd worden. Loop bij de slagboom links het fietspad op. Links ligt dan de Binnen- schelde. Bekend van de Ansjovisvisserij. Al snel zie je wandelknooppunt (KP) 11. Ga van hieruit naar KP 12. Van KP12 naar KP 10. Je wandelt nu langs het Markiezaatsmeer aan de linkse kant. Hier zijn paaiplaatsen voor de vissen aangelegd. In het riet treft je de rietvogels.
Van KP 10 naar KP 77. Volg het onverharde pad tot je op de verharde weg komt op de kop van de Molenplaat. Ga hier rechtsaf en volg de verharde weg terug naar de slagboom bij de parkeerplaats. Aan je linkerzijde loop je nu langs het Bergsche Diep. Loop niet linksaf (bij de verharde weg) want dan kom je pas over bijna 25 km weer bij de parkeerplaats. Je loopt dan heel het Markiezaatsmeer rond. Ook mooi overigens. De route is ongeveer 8 km. Heb je minder tijd loop dan van KP 11 meteen naar KP 10. Dat scheelt 3 km.
Sla hier rechtsaf de verharde weg op.

Wat is er te zien
Lente/zomer
Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote Zilverreiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Grote Canadese gans, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Kuifeend, Havik, Sperwer, Torenvalk, Boomvalk, Buizerd, Bruine kiekendief, Fazant, Wulp, Grutto, Kievit, Tureluur, alle meeuwen, Visdief, Groene specht, Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Gier, Boeren, Oever en Huiszwaluwen, Pimpel, Kool en Staartmezen, Boomkruiper, Blauwborst, Roodborsttapuit, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Rietzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Fitis, Tjiftjaf, Vink, Kneu, Rietgors, etc.

Herfst/winter
Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote Zilverreiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Grote Canadese gans, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Kuifeend, Tafeleend, Smient, Havik, Sperwer, Torenvalk, Buizerd, Blauwe kiekendief, Fazant, Wulp, Kievit, Tureluur, alle meeuwen, Visdief, Groene specht, Grote bonte specht, Boomkruiper, Vink, Kneu,

Jan Benoist

Terug…

(Laatste wijziging 25-4-2020)