Coördinator
Kees van der Krift

Emailadres
4ebergboezem@westbrabantsevwg.nl

Deelnemers
De werkgroep telt momenteel 10 actieve leden, die regelmatig aanwezig zijn bij de beide hoofdactiviteiten van de werkgroep. Uitbreiding is mogelijk na een inleidend gesprek met de coördinator, waarbij uitleg wordt gegeven over de te verrichten werkzaamheden en tellingen van de werkgroep.

Doelstelling
Het primaire doel is het inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels, zowel stand- en jaarvogels, en de doortrekkers. Uitzondering daarop zijn de boereneenden en ganzen. Hiermee komen we tot een jarenlange trend in de aanwezigheid van vogelsoorten en aantallen in het gebied.
In het voorjaar wordt daarnaast intensief gelet op de broedvogels conform de regels van het BMP-A, waarbij enige keren het gebied intensief wordt gemonitord op de aanwezigheid en gedrag van de vogels. Hiermee komen we uiteindelijk op een overzicht van broedvogels in het gebied en de trend, die daarin plaats vindt. Dit project vindt plaats in nauwe samenwerking met SOVON, die daarvoor ook een app heeft ontwikkeld om de invoer te vergemakkelijken.

Gebied
Het te verkennen gebied wordt begrensd door de rivier de Mark in het oosten en noorden, tot aan het pontje naar Terheijden en dan langs het fietspad naar het zuiden. Vanaf de driesprong naar het westen tot de Rietdijk. Daar begrenst de Rietdijk de westelijke kant van het gebied. Tenslotte over de nieuwe aangelegde dijk van de bergboezem terug naar de Mark. Totaal ongeveer 85 ha. waarvan +/- 30 ha goed overzichtelijk akkerland, +/- 30 ha bosgebied (Haagse Beemdenbos) en de Molenpolder met +/- 25 ha.

Daarnaast is er in 2020 een tweede groep geformeerd, die nu ook het westelijk gedeelte van de Vierde Bergboezem maandelijks inventariseert. De deelnemers kunnen dan in kleine groepjes van 2 a 3 man toch bezig blijven met de werkzaamheden.

Samenwerking
Er lopen inmiddels goede contacten met Staatsbosbeheer en het Waterschap Brabantse Delta. De werkgroep is inmiddels goed van de grond gekomen en heeft de eerste inventarisatieresultaten. Goede verslaglegging blijft van groot belang.
Resultaten zullen in de komende jaren worden gepubliceerd en uitgewisseld met Staatsbosbeheer en Sovon.

Laatste wijziging 04-04-2022