Een plasdras gebied in de Lage Vuchtpolder

Lage Vuchtpolder - plasdras
Lage Vuchtpolder - plasdras

In de jaren negentig van de vorige eeuw broedden er nog tientallen koppels grutto en klonk het baltsgeluid van de kievit en de jubelzang van de veldleeuwerik in de Lage Vuchtpolder, maar vorig jaar waren er nog maar 5 grutto nesten.

Ook hier gaat het al vele jaren slecht met weidevogels. Ondanks het feit dat een deel van het Natuur Netwerk Brabant er in 2016 is ingericht. De gemeente Breda benoemde de polder in 2022 tot weidevogelgebied en investeerde flink in dit een 43 ha. groot project.
Op door de gemeente, met subsidies aangekochte, grond is nu een plas-dras-weidevogelgebied ingericht en worden bloemrijke graslanden gevormd, die een veelheid aan insecten zullen aantrekken..
In dat gebied kan de waterstand worden geregeld met behulp van o.a. watermolentjes.

 

 

Foto’s Raymond van Breemen

Wat is een plas-dras-gebied?
In 2011 werd de eerste golfplaatplasdras aangelegd. De wat verlaagde grond heeft idealiter een golfplaatstructuur. Er zijn drassige stukken waarop gefoerageerd wordt, oplopende taluds die bij droogvallen slijk- en regenwormen-rijke oevers vormen, ook hogere stukken waarop de vogels hun eieren kunnen uitbroeden. En om het af te ronden rondom ‘kuikenland’-grasland met een grote kruiden- en insectenrijkdom. Het beheer zorgt er voor dat in de periode april- augustus de juiste hoeveelheid water, een laagje tot 20 cm wordt aangevoerd d.m.v. waterpomp of -molentje en dat er buiten het seizoen de juiste beweiding plaatsvindt.
Deze golfplaatplasdras-percelen zijn goede foerageer-, slaap- en rustplaatsen voor de adulte weidevogels, die er gebruik van maken. En dat leidt ook tot gunstige voorwaarden voor opgroeiende kuikens en een hogere dichtheid van weidevogelgezinnen. Of het bijdraagt aan een groter aantal vlieg- vlugge weidevogelkuikens wordt nauwkeurig gevolgd.
In de polder Beerse Overlaet werden de al bestaande plasdras gebieden in 2018/2019 verbeterd. Bij een bezoek aan die polder 26-4-22 konden we 35 soorten noteren w.o. ooievaar, bergeend, winter- en zomertaling, scholekster, kluut, kleine plevier, tureluur, groenpootruiter, bosruiter, kemphaan, grutto.

Foto Raymond van Breemen

Meten is weten
Voor de werkzaamheden in de Lage Vuchtpolder startten en tijdens die werkzaamheden is een soort nul-meting met de BMP- methode uitgevoerd om vast te stellen wat er aan vogelsoorten en – aantallen gebruik maakten van het gebied.
In de periode 2022 o.a. knobbelzwaan, grauwe gans, wilde eend, waterhoen, meerkoet, kievit, wulp, grutto, veldleeuwerik, graspieper, roodborsttapuit, blauwborst. In de periode 2023 werden vooral veel ‘riet-’ en ‘graslandvogels’ genoteerd. Denk aan kievit, veldleeuwerik, graspieper, kleine karekiet, bosrietzanger, rietzanger, rietgors. Ook grasmus, roodborsttapuit, roodborst, blauwborst, winterkoning, putter, kneu, waterhoen en meerkoet. Er werd een koppel grauwe gans gezien en een kwartel gehoord
Nu het gebied klaar ligt om weidevogels en dan vooral de grutto terug te lokken, zag inventariseerder Mitchell Krijnen op 7-3-2024 in het plas-drasgebied 14 grutto, helaas vogels die nog op doortrek waren. Ook tureluur, graspieper, veldleeuwerik, kievit en blauwe reiger werden genoteerd.

 

Grutto, foto Raymond van Breemen

De bedoeling is die tellingen/ inventarisaties daarna jaar na jaar te vervolgen. Om zodoende de  ontwikkelingen in het gebied en de omgeving te volgen. Welke invloed zullen de maatregelen hebben op de vogelbevolking in het gebied? Natuurlijk in de hoop dat de maatregelen een positief effect op de weidevogels laten zien.
Het plasdras gebied is goed te zien vanaf de Middenweg. Helaas is die op dit moment afgesloten in verband met werkzaamheden van TenneT.

Raymond van Breemen en Agnes van der Sanden

(Geplaatst 21-3-2024)

Vergelijkbare berichten